Projekt „Learning from each other“

Projekt „Vzájemně se učíme“ zahrnuje sportovní a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a jejich doprovod, podporuje zdravý životní styl a fyzické i psychické zdraví účastníků. Dojde k navázání komunikace a vztahů mezi mladými sportovci, což bude předpokladem pro nová přátelství a spolupráci. Přínosem bude i předávání know-how a přejímání mezinárodních trendů mezi šéftrenéry, trenéry a metodiky klubů. Získané znalosti a zkušenosti pak budou uplatňovat ve svých zemích při vlastní činnosti. Tyto informace budou dále předávat i mezi partnerské kluby v obou zemích.

Koordinátor projektu: SKKP Handball Brno, z.s. Cacovická 602/28, Brno, 614 00

Hlavním cílem SKKP Handball Brno je organizovat a provozovat sportovní činnost v rámci sportovního odvětví házená pro vlastní členy i neorganizovanou veřejnost. U kolébky královopolské házené stálo mnoho aktivních hráčů – házenkářů. Klub se dlouhodobě věnuje dětem a mládeži, jejich výchově a podpoře sportu a aktivního životního stylu. V těchto věkových kategoriích zde působí několik týmů, které se účastní mnoha turnajů a soutěží.

Partner projektu: PLER Kézilabdasport Kft., SzentLörinc Sétány 4/A, Budapest, 1183, Maďarsko

Házenkářský oddíl PLER má silnou tradici v oblasti trénování mládeže. Jeho mládežnické i dorostenecké týmy mají na kontě četné mistrovské tituly a nespočet pódiových umístění. Z jejich základny pochází vynikající hráči jako Maté Lékai nebo Zsolt Balogh, kteří jsou považováni za klíčové hráče maďarské reprezentace. Klub má tak dlouholetou zkušenost v oblasti sportu a výchovy dětí a mládeže, a právě proto se chce aktivně účastnit na mezinárodních projektech podporující mladé hráče.

Události:

 • Vzájemně se se učíme v Budapešti, Budapest, HU
 • Vzájemně se učíme v Brně, Brno, CZ

V rámci projektu proběhne 3denní akce pro mládež, která bude obsahovat:

 • Herní i kondiční tréninky pod vedením trenérů z partnerské země, mezinárodní přátelské zápasy, které budou zpřístupněny veřejnosti a trenérům z regionálních klubů a společné dovednostní soutěže mezi hráči obou partnerských klubů
 • Kulturní akce zahrnující prohlídky města s návštěvou historického muzea v Budapešti
 • Workshopy pro všechny zúčastněné na téma individuální trénink a prevence zranění pod vedením kondičních trenérů, podpora zdravého životního stylu
 • Prohlídka infrastruktury klubu, hal, kanceláří, posiloven, seznámení se se členy vedení a šéf trenéry obou klubů, každá skupina bude míž 4x workshop (celkem 8 hodin)
 • Servírování tradičních jídel po dobu pobytu a představení některých místních zvyků a tradic
 • Herní i kondiční tréninky pod vedením místních trenérů, mezinárodní přátelské zápasy, které budou zpřístupněny veřejnosti a trenérům z regionálních klubů a společné dovednostní soutěže mezi hráči obou partnerských klubů
 • Kulturní akce zahrnující prohlídku města a návštěvu vzdělávacího centra VIDA
 • Workshopy pro všechny zúčastněné na téma individuální trénink a prevence zranění pod vedením kondičních trenérů, podpora zdravého životního stylu
 • Prohlídka infrastruktury klubu, hal, kanceláří, posiloven, seznámení se se členy vedení a šéf trenéry obou klubů, každá skupina bude mít 4x workshop (celkem 8 hodin)
 • Servírování tradičních jídel po dobu pobytu a představení některých místních zvyků a tradic

Program bude probíhat v angličtině zúčastní se ho 33 mladých sportovců a 5 vedoucích z každé země (celkem 76 osob)

Termín: 3.11.2023 – 5.11.2023, Budapešť, Maďarsko

Po první části projektu se akce přesune do Brna, kde bude pokračovat opět 3denní akcí, která bude obsahovat:

Program bude probíhat v angličtině zúčastní se ho 33 mladých sportovců a 5 vedoucích z každé země (celkem 76 osob)

Termín: 12.1.2024 – 14.1.2024, Brno, Česká republika

Akce budou realizovány díky mezinárodnímu visegradskému fondu, který podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4). Projekt „Learning from each other“ výměny zkušeností sportovních klubů byl předložen pod ID 12340059 a spadá pod oblast zdraví a aktivní životní styl. Více informací zde.


The project "Learning from each other" includes sports and educational activities for children, youth and their companions, promoting a healthy lifestyle and the physical and mental health of the participants. Communication and relationships between the young athletes will be established, which will be a prerequisite for new friendships and cooperation. The transfer of know-how and the adoption of international trends between head coaches, coaches and club methodologists will also be beneficial. The knowledge and experience gained will then be applied in their own countries in their own activities. This information will also be passed on between the partner clubs in both countries.

Project coordinator: SKKP Handball Brno, z.s. Cacovická 602/28, Brno, 614 00

The main objective of SKKP Handball Brno is to organize and operate sports activities within the sport of handball for its own members and the unorganized public. Many active players-handball players were at the birth of Brno handball. The club has long been dedicated to children and youth, their education and promotion of sport and active lifestyle. There are several teams in these age categories, which participate in many tournaments and competitions.

Project partner: PLER Kézilabdasport Kft., Szent Lörinc Sétány 4/A, Budapest, 1183, Hungary

The PLER handball club has a strong tradition of coaching youth. Its youth and junior teams have numerous championship titles and countless podium finishes to their credit. From this base, excellent handbal players such as Maté Lékai and Zsolt Balogh, who are considered the main players of the Hungarian national team, have been trained. The club has so many years of experience in the field of sport and education of children and youth, which is why it wants to actively participate in international projects supporting young players.

Events:

 • Learning from each other in Budapest, Budapest, HU
 • Learning from each other in Brno, Brno, CZ

The project will hold a 3-day event for young people, which will include:

- Trainings and fitness sessions under the guidance of coaches from the other country, international friendly matches that will be open to the public and coaches from regional clubs, joint skill competitions between players from both partner clubs.

- Cultural events including city tours with a visit to the historical museum in Budapest

- Workshops for all participants on individual training and injury prevention led by fitness coaches, promoting healthy lifestyles

- Tours of the club´s infrastructure, halls, offices, gyms, meeting organizational staff, cocaches and head coaches of both clubs, each group 4x workshop (8 hours)

- Serving traditional meals during the stay and introducing some local customs and traditions

The programme will be in English and will involve 33 youth and 5 accompaniment from each country (76 person in total)

Date: 3.11.2023 - 5.11.2023 Budapest, Hungary

After the first part of the project, the event will move to Brno, where it will continue again with a 3-day event that will include:

- Trainings and fitness sessions under the guidance of local coaches, international friendly matches that will be open to the public and coaches from regional clubs, joint skill competitions between players from both partner clubs.

- Cultural events including city tours with a visit to the VIDA education centre in Brno

- Workshops for all participants on individual training and injury prevention led by fitness coaches, promoting healthy lifestyles

- Tours of the club´s infrastructure, halls, offices, gyms, meeting organizational staff, cocaches and head coaches of both clubs, each group 4x workshop (8 hours)

- Serving traditional meals during the stay and introducing some local customs and traditions

The programme will be in English and will involve 33 youth and 5 accompaniment from each country (76 person in total)

Date: 12.1.2024 – 14.1.2024, Brno, Czech Republic

The events will be implemented thanks to the International Visegrad Fund, which supports regional cooperation within the Visegrad Region (V4). The project "Learning from each other" for the exchange of experiences of sports clubs was submitted under the ID 12320059 and falls under the area of health and active lifestyle. More information here.